Δομή και συνεκτικότητα παραγράφoυ

Δομή και συνεκτικότητα παραγράφου

Βάλε τις θεματικές περιόδους στη σωστή σειρά.