Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας

Ατμοηλεκτρικό/θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

 

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

 

Ανεμογεννήτρια